"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
                                                                                                                 Jan Paweł II

                                                                                              

Zadaniem Szkoły Podstawowej Jonatan jest stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka objętego kształceniem specjalnym, jego rehabilitacji i przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie, jak również wyposażenie w siłę, która pomoże mu pokonywać napotkane trudności. Szkoła, poprzez swoje działania, zapobiega zjawisku wykluczenia.


Priorytetem naszej szkoły jest emocjonalne wspieranie uczniów w ich rozwoju, a także działania zapewniające im szacunek i poczucie własnej godności. Nauczyciele i specjaliści zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa , własnej wartości i umacniają ich wiarę we własne siły. Szkoła dostrzega i wykorzystuje indywidualny potencjał ucznia i dostosowuje do niego odpowiednie metody nauki i terapii. Pragniemy, by nasi uczniowie potrafili wyrażać swoje zdanie i sygnalizować swoje potrzeby, dlatego jednym z najistotniejszych działań naszej szkoły jest stworzenie dla każdego niemówiącego dziecka jego indywidualnego systemu komunikacji.


Ze względu na zróżnicowane potrzeby dzieci, głównym zadaniem nauczycieli i terapeutów jest dostosowanie wymagań programowych i tempa pracy do możliwości ucznia. Szkoła zapewnia wszelką pomoc terapeutyczną, pedagogiczną i psychologiczną, dążąc do jak najpełniejszego rozwoju psychofizycznego każdego dziecka. Bardzo ważny jest dla nas dobre samopoczucie naszych uczniów i radość z osiągania sukcesów w przełamywaniu towarzyszących im na co dzień barier. Pragniemy, by nasza szkoła była miejscem, w którym dzieci znajdą bezpieczeństwo, przyjaźń i profesjonalną terapię.