Kierunki rozwoju szkoły

Priorytety szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie o systemie oświaty. Jej nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzgledniający ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

Priorytetami szkoły są:

1. Kształcenie uczniów w taki sposób, by znaleźli swoje miejsce w przyszłości.

2. Przygotowanie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do życia w społeczeństwie.

3. Zapewnienie uczniom warunków rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i atmosferze przyjaźni.

 

 

Kierunki rozwoju szkoły na lata 2015-2020

do pobrania